MECA Kjøpsbetingelser

Forretningsvilkår ved bilreparasjoner hos MECA bilverkstedene

1. Vilkårenes virkeområde

Lov om håndverkertjenester (loven) gjelder for reparasjoner som bilverkstedet utfører for fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Påfølgende punkter er primært å supplere loven hvor loven i utilstrekkelig grad regulerer vedkommende forhold. Forretningsvilkårene gjelder ved mekaniske reparasjoner, servicearbeid, karosserireparasjoner og lakkering som er utført av bilverksteder tilhørende MECA kjeden på biler med totalvekt under 7500 kg.

2. Bestilling

Om bestilling ikke foretas av bilens eier, er bilverkstedet berettiget til å kreve dokumentasjon på fullmakt fra bileier. Når kunden eller bilverkstedet krever det, skal bestillingen settes opp skriftlig og signeres av begge parter. Avtalen bør inneholde angivelse av bilens tilstand, mangelbeskrivelse og avtalt oppdrag med en avtalt pris, prisoverslag eller maksimumsbeløp for arbeidet som ikke må overskrides uten kundes samtykke, betalingsvilkår og tidspunkt for ferdiggjøring.

3. Innlevering av bil

Kunden forplikter seg til å overholde avtalt leveringstid og må melde fra til bilverkstedet snarest mulig og senest dagen før avtalt leveringstidspunkt, dersom oppdraget bortfaller

4. Arbeid på bilen

Viser det seg under utførelsen av arbeidet at det er teknisk nødvendig, økonomisk fordelaktig eller av sikkerhetsmessige eller andre årsaker fordelaktig for kunden at det utføres tilleggsarbeid, skal bilverkstedet konferere med kunden. Er kunden ikke å treffe, eller mottar bilverkstedet av andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan tilleggsarbeid likevel utføres dersom:
A) Kunden må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført.
B) Prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.
Det påligger bilverkstedet å sannsynliggjøre at vilkårene for tilleggsarbeidet er oppfylt. Pristillegget må ikke i noe tilfelle overstige prisen for det bestilte arbeidet med mer enn 15% maksimum kr 3000,- Bilverkstedet plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeidet som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for kunden.

5. Omsorgsplikt

Bilverkstedet plikter å ta forsvarlig vare på bilen fra innlevering. Innlevering ansees å ha funnet sted når kunden leverer bilens nøkler til bilverkstedets representant. Om innlevering skjer ved at bilen etter kundens ønske leveres utenfor bilverkstedet uten at bilverkstedets representant er til stede, vil bilverkstedets omsorgsplikt først inntreffe når bilverkstedet henter bilen ved bilverkstedets åpningstid. Bilverkstedet har plikt til å hente bilen og nøkler så fort det lar seg gjøre etter åpningstiden.
Bilverkstedet svarer ikke for hendelige uhell som påfører bilen skade. Bilverkstedet svarer heller ikke uten særskilt skriftlig avtale for tap av, eller skade på effekter og utstyr som normalt ikke følger bilen. Begrensningen gjelder dog ikke vanlig utstyr som er fastmontert. Det påhviler bilverkstedet å sannsynliggjøre at eventuell skade på bilen eller skade på tap av fastmontert utstyr skyldes hendelig uhell og ikke bilverkstedets forhold.
Om bilen ved prøvekjøring blir påført skade, er bilverkstedet erstatningspliktig kun i de tilfeller hvor det er utvist uaktsomhet fra bilverkstedets side. Kan ikke dette påvises, vil skaden måtte dekkes av bilens egen forsikring eller bileier selv. Løse gjenstander bør ikke ligge i bilen når denne er inne hos bilverkstedet.
Dersom kunden gir beskjed til bilverkstedet om at bilen ikke kan hentes til avtalt tid, plikter bilverkstedet å informere kunden dersom bilen ikke vil bli oppbevart innendørs eller på avlåst inngjerdet område inntil avhenting skjer.

6. Arbeidets fagmessighet

Bilverkstedet forplikter seg til å utføre fagmessig forsvarlig arbeid utført i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav. Bilverkstedet er også ansvarlig overfor kunden for kvaliteten på deler og materialer det selv har levert. Er prisen ikke avtalt og arbeidet kan utføres tilfredsstillende på flere måter, skal bilverkstedet utføre oppdraget på den for kunden rimeligste måte dersom kunden ikke har gitt beskjed om annet.
Feil eller mangler i forbindelse med utført arbeid er beskrevet i lov om håndverkertjenester kapittel IV §17-18-19. Feil foreligger selv om bilverkstedet bare har påtatt seg å utføre reparasjonen provisorisk, så bra som mulig eller med lignende forbehold og resultatet er vesentlig dårligere enn kunden etter prisen og forholdene ellers måtte vente.
Ved mangel kan kunden:

 • Holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer kundens krav som følge av mangelen (lovens §23)
 • Kreve mangelen rettet når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for bilverkstedet (lovens §24 pkt 1)
 • Om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag i forhold til mangelens betydning eller heve avtalen dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen (lovens §25, 26)
 • Kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen (lovens §28)
  Som offentlig godkjent bilverksted er bilverkstedet i hht autorisasjonsreglene for bilverkstedsdrift forpliktet til å avvise oppdrag som strider mot, eller ikke oppfyller kjøretøyforskriftene med utfyllende bestemmelser.

7 Medbrakte deler

Hvor kunden selv medbringer eller skaffer deler, materialer, utstyr eller tilbehør, så gjelder hvor annet ikke er avtalt, følgende:

 • Bilverkstedet kan avslå å utføre oppdraget, basert blant annet på fagmessig vurdering av delenes kvalitet og derav mulig sikkerhetsfare ved bruk av delene.
 • Om bilverkstedet aksepterer oppdraget, har bilverkstedet ikke ansvar for feil, kvalitetssvikt, slitasje som knytter seg til de deler kunden har medbragt eller skaffet.
 • Om medbragte deler viser seg å ikke passe, plikter allikevel kunden å betale for medgått tid til å avdekke feil eller mangler på delene.
 • Bilverkstedet plikter å varsle kunden på forhånd dersom bilverkstedet vil beregne avanse på deler kunden medbringer eller skaffer.

8. Utlevering av bil

Bilverkstedet skal ha avsluttet reparasjonen/oppdraget innen den tid som er avtalt eller som er rimelig i forhold til det som er vanlig ved utføring av denne type reparasjoner/oppdrag. (lovens §10). Dersom avhenting av bilen foretas av en annen person enn den som leverte den, er bilverkstedet berettiget til å kreve dokumentert fullmakt fra bileieren. Hentes ikke bilen innen 2 dager etter avtalt tid, er bilverkstedet berettiget til å kreve plassleie.
Overholder ikke bilverkstedet avtalt eller rimelig leveringstid, kan kunden på visse vilkår (lovens §11):

 • Kreve arbeidet utført
 • Heve avtalen
 • Holde tilbake betaling

9. Betaling

Bilverkstedet har krav på fullstendig oppgjør av fakturabeløp ved avhenting av bilen. Bilverkstedet har tilbakeholdsrett i bilen inntil betaling skjer for fakturabeløp og eventuell plassleie dersom kunden ikke sikrer betryggende sikkerhet. Betaler ikke kunden i rett tid, kan bilverkstedet kreve rente og rentetapserstatning etter lov om renter §2.
Som betalingsmiddel kan kunden velge blant de betalingsmåter som bilverkstedet tilbyr.
Mobilbetaling som betalingsmiddel er tilgjengelig for privatkunder. Velges faktura, utsatt betaling eller delbetaling i forbindelse med mobilbetaling, benyttes personnummer for å kontrollere kundens kredittstatus og adresse.

I denne vurderingen vektlegges:

 • Kundens tidligere betalingshistorikk hos bilverkstedet
 • Beløpets størrelse
 • Informasjon fra kredittopplysningsbyrå. Om mobilbetaling ikke kan gjennomføres ved faktura, utsatt betaling eller delbetaling, kan kunden foreta betaling med annet betalingsmiddel som tilbys, det være seg Bankaxept, Mastercard eller Visa.

10. Reklamasjon

Reklamasjon på utført arbeid må fremsettes av kunden overfor bilverkstedet innen rimelig tid og senest innen 2 år etter at reparasjonen ble utført.
Dersom resultatet av reparasjonen eller deler av denne ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger, er lengste fristen for reklamasjon 5 år. Bilverkstedet på sin side plikter å ta standpunkt til reklamasjonen snarest mulig og gi kunden orientering om resultatet.
Er reklamasjonen berettiget, skal bilverkstedet innen rimelig tid foreta utbedringsarbeidet uten omkostninger for kunden. Kunden forplikter dog i slike tilfeller å betale for ytelser (arbeid, deler og materialer) som går ut over rammen for det tidligere utførte arbeid.
Har bilverkstedet ved garanti påtatt seg ansvar ut over to/fem år, gjelder garantien.

Finn ditt nærmeste MECA bilverksted!

Vi har i dag 358 bilverksteder over hele Norge. 

Finn ditt MECA bilverksted!